Audyt zamówień i zamówienia publiczne ile euro i elektronicznaAudyt zamówień i zamówienia publiczne ile euro i elektroniczna odmiana prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - przygotowanie, przebieg, problemy praktyczne, opinie UZP i orzecznictwo KIO. Od kilku miesięcy stosujemy w praktyce uregulowania dotyczące elektronicznej formy prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Okres ten pozwolił na identyfikację rzeczywistych praktycznych problemów, z którymi spotykają się wszyscy uczestnicy postępowań prowadzonych w tej formie. Proponowane szkolenie ma za zadanie przeprowadzić każdego z uczestników przez całą procedurę przetargową w formie elektronicznej - poczynając od fazy przygotowania postępowania a na podpisaniu umowy również kontroli realizacji kontraktu kończąc. W trakcie artykułu o zamówieniach skoncentrujemy się zatem na znalezieniu rozwiązań konkretnych problemów. Program artykułu o zamówieniach ujmuje zagadnienia, jakie nieraz stanowią temat dyskusji w kręgu konsultantów, specjalistów i ekspertów zajmujących się zamówieniami publicznymi. Pominiemy tematy, które są oczywiste w nowym stanie prawnym i skoncentrujemy się na tych obszarach, jakie przedtem teraz przysparzają w szczególności wiele problemów, budzą niepewność interpretacyjne oraz na szczególnych punktach w procedurach, które w przyszłości mogą być przedmiotem kontroli ze strony NIK, RIO, UKS albo kontroli wewnętrznych. Omówienie ich, poznanie "tajników" i zazwyczaj popełnianych błędów pozwoli uniknąć problemów i ewentualnego sporu związanego z prowadzonym postępowaniem. Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za realizację i dokumentowanie procedur, jak również dla osób podejmujących decyzje w komórkach zamówień publicznych czyli zamawiającego. Adresatem niniejszego artykułu o zamówieniach jest także zwierzchnik jednostki (kierownik zamawiającego) odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania. Najważniejsze przemiany dotyczą: wprowadzenia obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, wprowadzenia obowiązku aktualizacji rocznych planów postępowań, zamówienia publiczne jakie dokumenty wprowadzenia do ustawy normy efektywności, uproszczenia warunków udziału w postępowaniu, ograniczenia i doprecyzowania przesłanek wykluczenia, stworzenia odrębnych trybów udzielania zamówień powyżej progów unijnych. Dużo modyfikacji dotyczy także artykułów regulujących zawieranie umów. Do istotnych zaliczyć należy: zdefiniowanie zasad kształtowania umów, wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych, wyznaczenie obowiązkowych postanowień umownych, wprowadzenie innowacyjnych zasad waloryzacji wynagrodzenia, wprowadzenie obowiązku ewaluacji realizacji umowy, zniesienie odpowiedzialności solidarnej wykonawców lub też wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek czyli częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy.

Najnowsze artykuły:

Top