wynagrodzenie nauczycieli podczas koronawiruswynagrodzenie nauczycieli podczas koronawirus przed 1998 i Okres pracy w szkole niezbędnych do rozpoczęcia stażu na kolejny stopień awansu zawodowego. zatrudnianie nauczyciela na podstawie umowy o pracę na czas określony. wynagrodzenie nauczycieli podczas koronawirus po podwyżce Zmiany w karcie nauczyciela 2019 mają zostać wprowadzone od 1 września. Co się zmieni oraz jakie zarobki i podwyżki na rzecz nauczycieli zostaną wprowadzone w nowej Karcie nauczyciela? Sprawdzamy informacje na ten temat. Prezydent podpisał 9 lipca nowelizację Karty Nauczyciela. Tym samym podwyżki i uzgodnienia wynikające z podpisanego wiosną porozumienia rządu z NSZZ Solidarność stają się obowiązujące. Przedstawiciele związków zawodowych nie kryją zadowolenia, choć nie u wszystkich uniesienie jest taki sam. W uzasadnieniu do projektu nowelizacji podano, że po wdrożeniu tej podwyżki wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela stażysty wyniesie 2782 zł brutto (oznacza to wzrost o 244 zł brutto), nauczyciela kontraktowego – 2862 zł brutto (wzrost o 251 zł brutto), nauczyciela mianowanego – 3250 zł brutto (wzrost o 285 zł brutto), nauczyciela dyplomowanego – 3817 zł brutto (wzrost o 334 zł brutto). Na tzw. średnie wynagrodzenie składa się wynagrodzenie zasadnicze i dodatki określone w Karcie nauczyciela. Dodatków jest kilkanaście: za wysługę lat, funkcyjne (wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej, dla opiekuna stażu, dla wychowawcy klasy, nauczyciela doradcy, nauczyciela konsultanta), motywacyjny, za warunki pracy, za uciążliwość pracy, nagroda jubileuszowa, nagroda ze specjalnego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka), odprawa emerytalno-rentowa i odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy, a także wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa. artykułów określających wymiar stażu na wysokość nauczyciela kontraktowego, rozpoczętego w roku szkolnym 2018/2019 także przepisu wskazującego organ wynagrodzenia dla nauczycieli podczas koronawirus od września 2020 rozporządzenie do piastowania nadzoru ponad szkołą, na rzecz której podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, jakie wkroczą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Najnowsze artykuły:

Top