Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej iArtykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy użyteczne poradnika. obejmuje propozycje księgowań operacji zgrupowanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w oddziałach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, zaprawiony specjalista z zakresu rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych dla jednostek budżetowych. Operacje ewidencjonowane na kontach księgi głównej jednostki budżetowej pozostały zaprezentowane w układzie tematycznym z podziałem na obszary i warianty działalności gospodarka majątkiem trwałym; ­majątek obrotowy; ­gospodarka pieniężna dodatkowo dochody i wydatki budżetowe rozrachunki i zaangażowanie przychody; koszty i wynik finansowy; ­fundusze. Omawiane operacje według rodzajów aktywności opatrzone są komentarzem w obszarze uzasadnienia sposobu ewidencji poszczególnych operacji, wyceny aktywów i pasywów, przychodów i kosztów raport o stanie oświaty w gminie także ewidencji w księgach pomocniczych prowadzonych do niektórych kont księgi głównej. W celu ułatwienia pracy księgowego pisarz sporządził dokumentny komput operacji księgowych w ujęciu alfabetycznym, w którym podano adres każdej operacji w tabelach wzorów księgowań i numerów operacji. Dodatkowo użyteczne przykłady liczbowe na schematach teowych wybranych operacji, trudnych zadań gospodarki finansowej i majątkowej, w tym np.: rozliczenie i ewidencja należnego i naliczonego podatku Vat w samorządowej jednostce budżetowej będącej częścią podatnika VAT także centralne rozrachunek podatku VAT w skali całej jednostki samorządu terytorialnego koszty budowy środków trwałych i ich rozliczenie; ­ ewidencja umowy leasingu finansowego środka stabilnego u korzystającego, którym jest jednostka miary budżetowa; ­ likwidacja rachunku przychodów własnych i przekazanie niewykorzystanych środków na rachunek pomocniczy; ­ kompensata (potrącenia) wzajemnych należności – indeks w urzędzie jednostki samorządu wspólny rachunek bankowy budżetu i urzędu terytorialnego wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego również rozrachunek zwrotu świadczeń alimentacyjnych w jednostce budżetowej ( np.: OPS) realizującej zadanie ewidencja rozliczeń międzyokresowych w jednostce budżetowej prowadzącej ewidencję kosztów tylko w zespole 4 kont kosztów i inne. Czwarte wydanie książki zaktualizowano według stanu prawnego. Szczególną uwagę poświęcono problematyce centralizacji rozliczeń podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Zaprezentowano wzory księgowań rozliczeń podatku Vat w ewidencji jednostki budżetowej i budżetu jst, gdzie powadzone ma być centralne rozrachunek podatku VAT. Wzory księgowań zaopatrzone są komentarzem z wyjaśnieniami i uzasadnieniem merytorycznym sposobu księgowania. Jednocześnie ogół problemów podatku Vat wzbogacona została schematami księgowań na kontach teowych wzajemnie powiązanych tzn. w oparciu o te same dane liczbowe w jednostce budżetowej i budżecie prowadzącym centralne raport o stanie gminy co ma zawierać rozliczeniowe podatku VAT.

Najnowsze artykuły:

Top