świadczenie postojowe gdzie w Tarcza antykryzysowaświadczenie postojowe gdzie w Tarcza antykryzysowa przewiduje pomoc dla samozatrudnionych. Zgodnie z jej zapisami w związku z przestojem spowodowanym epidemią koronawirusa samozatrudnieni mogą liczyć na świadczenie postojowe. Zapomoga czym jest świadczenie postojowe ta wypłacana będzie poprzez ZUS. Czy każdy samozatrudniony otrzyma pomoc? W jakiej kwocie? Wyjaśniamy w artykule. Świadczenie postojowe dla kogo? Do tej pory w toku bieżących kodeksów przedsiębiorcy, którzy w związku ze wzrostem zachorowalności na COVID-19 spotkali się z trudnościami finansowymi, mogli skorzystać z: odroczenia terminu płatności składek, układu ratalnego, umorzenia opłaty składek. Jak uprzednio wiadomo, omawiane rozwiązania są niewystarczające. Dlatego Tarcza antykryzysowa wprowadza pomoc w postaci świadczenia postojowego na rzecz najbardziej zagrożonych, czyli dla osób: prowadzących działalność gospodarczą, opłacających składki same za siebie; wykonujących pracę na podstawie: umowy agencyjnej, umowy-zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia; umowy o dzieło. Świadczenie postojowe mogą otrzymać osoby zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kiedy są: obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej. prawo pobytu albo prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub cudzoziemcami, którzy legalnie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jakie warunki trzeba spełnić, by przyjąć świadczenie postojowe? Przede wszystkim świadczenie postojowe przysługuje, jak w następstwie koronawirusa wystąpił przestój w prowadzeniu działalności. Będzie ono skierowane do ww. osób, wyłącznie gdy nie posiadają one innego tytułu do ubezpieczeń społecznych. W przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe w całkowitej wysokości przysługuje w sytuacji, gdy: nie zawiesiła ona aktywności gospodarczej dodatkowo jeżeli przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był: niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc o przynajmniej 15% również nie wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej (5 227 zł. x 300% = 15 681 zł); zawiesiła ona działalność gospodarczą po 31 stycznia 2020 r.

Najnowsze artykuły:

Top