Prawo rodzinne małoletni i pokrewieństwoPrawo rodzinne małoletni i pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, układy wśród rodzicami a dziećmi, przysposobienie) do art. 617–127 KRO również związanych z nimi regulacji KPC to wnikliwy sposób omawiająca tematykę pokrewieństwa i powinowactwa uregulowaną w tytule II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Prawo rodzinne i opiekuńcze stanowi wybitnie specyficzny dział prawa cywilnego. Jest to czego dotyczy prawo rodzinne zbiór norm prawnych regulujących majątkowe i niemajątkowe układy między małżonkami i krewnymi, a podobnie stosunki wynikające z kurateli, opieki i przysposobienia. Głównym źródłem prawa rodzinnego i opiekuńczego jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy uchwalony w 1964 r., który odtąd był wielokrotnie nowelizowany. Ponadto materia związana z prawem rodzinnym i opiekuńczym jest uregulowana w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej także w innych licznych aktach ustawowych, ba w przepisach prawa międzynarodowego. Analiza katalogu typowych spraw wchodzących w zakres prawa rodzinnego skłania do wniosku, że praktycznie każdy obywatel co najmniej raz w życiu uczestniczy w sprawie z tej dziedziny. W wielu przypadkach tylko radca prawny może udzielić wszechstronnej, kompetentnej pomocy. Uwzględniając również dodatkowe aspekty procedur prawa rodzinnego, np. ich związek ze sprawami podatkowymi czyli biznesowymi. Ustawą, na której w głównej mierze opiera się Komentarz jest ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 682). Artykuł porusza między innymi następujące kwestie: pochodzenie dziecka – macierzyństwo, ojcostwo; układy między rodzicami a dziećmi – władza rodzicielska, piecza zastępcza, kontakty z dzieckiem; przysposobienie. Mnogość spraw rodzinnych i opiekuńczych odbywa się przed sądami powszechnymi. W pewnych przypadkach droga sądowa jest konieczna do osiągnięcia określonego rezultatu i nie ma związku z jakimkolwiek sporem. Jest tak np. w przypadku przysposobienia (adopcji), czyli przyjęcia do własnej rodziny osoby obcej, co musi być poprzedzone postępowaniem sądowym. Podobnie do przeprowadzenia rozwodu konieczne jest złożenie pozwu o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód. Nie ma przy tym znaczenia prawdopodobny fakt, że oboje małżonkowie są zgodni co się tyczy rozwiązania małżeństwa i nie chcą orzekania czym sie charakteryzuje prawo rodzinne o winie rozpadu małżeństwa. czy twoim zdaniem prawo rodzinne powinno regulować związki nieformalne

Najnowsze artykuły:

Top