Spółka z oo a zwolnienie ze Składek zuS i odpowiedzialnośćSpółka z o.o. a zwolnienie ze Składek zuS i odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych w czasach kryzysu wywołanego epidemią. W okresie epidemii infekcji COVID-19 oraz wynikającego z tej epidemii bezprecedensowego obciążenie gospodarki Polski, europejskiej i światowej, zachwianych albo przerwanych łańcuchów dostaw także źródeł finansowania zasadnicze znaczenie na rzecz menadżerów zatrudnionych jako członkowie zarządu spółek kapitałowych ma kwestia podejmowania szybkich decyzji gospodarczych, które cechują się obecnie wyjątkowo niskim poziomem akceptowalnego błędu. W tym świetle istotniejszego znaczenia nabiera rzecz odpowiedzialności członków zarządów spółek kapitałowych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej): wobec spółki za działania albo zaniechania sprzecznym z prawem albo postanowieniami umowy spółki, względem wierzycieli w przypadku wystąpienia niewypłacalności (braku możliwości realizacji wymagalnych zobowiązań). Kodeks spółek handlowych przewiduje odpowiedzialność członków zarządów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w następujących przypadkach: członek zarządu odpowiada względem spółki za szkodę wyrządzoną działaniem albo zaniechaniem sprzecznym z prawem albo postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy; członkowie zarządu odpowiadają solidarnie w stosunku do wierzycieli spółki za zobowiązania spółki, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: egzekucja względem spółki jest bezskuteczna; dodatkowo we właściwym czasie nie: został zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości; innymi wobec spółki za działania lub zaniechania sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki słowy wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, wydano postanowienia o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu; podobno że: niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło bez winy członka zarządu; pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego czyli postanowienia o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody. Zostaną omówione:podejmowanie ryzykowanych gospodarczo transakcji, w tym zawierania porozumień z kontrahentami spółki mających na celu zapewnienie stabilności łańcucha dostaw kosztem zrzeczenia się przysługujących spółce roszczeń (np. o zapłatę odszkodowania lub kary umownej wynikającej z niewykonania umowy przez kontrahenta), przesunięcie terminów zapłaty lub terminów realizacji zobowiązań przez kontrahenta, określenie innych skutków niewykonania zobowiązań; skutki niewykonania albo nienależytego wykonania umów zawartych poprzez spółkę, z szczególnym uwzględnieniem umów zawartych w trybie zamówień publicznych (w świetle szczególnych rozwiązań przyjętych w ramach tzw. specustawy); tworzenie rezerw na potrzeby przewidywanych strat wynikających z utraty przychodów lub podniesienia kosztów działalności w czasie stanu epidemii; relacji ze wspólnikami w grupie kapitałowej, szczególnie naruszenia ładu korporacyjnego, wydawania przez radę nadzorczą albo zgromadzenie wspólników tzw. poleceń wiążących w obszarze prowadzenia spraw spółek poprzez zarząd; ocena sytuacji finansowej spółki pod kątem wystąpienia momentu niewypłacalności skutkującego obowiązkiem zarządu zgłoszenia wniosku o promulgacja upadłości spółki; dokonywanie przez członka zarządu (samodzielnie czyli wespół z innymi członkami) wniosku o ogłoszenie upadłości, a podobnie konsultacje co się tyczy sporów pomiędzy członkami zarządu odnośnie do konieczności zgłoszenia takiego wniosku; dokumentacja spółkowa (uchwały zarządu, wystąpienia do rady nadzorczej oraz zgromadzenia wspólników) mającej na celu prezentacje stanowiska członków zarządu pod kątem późniejszej oceny ich odpowiedzialności wobec spółki; ubezpieczenie członków zarządu od odpowiedzialności cywilnej połączonej z pełnioną funkcją.

Najnowsze artykuły:

Top